036
Galeria
DSC03840
Galeria
052
Galeria
049
Galeria
044
Galeria
041
Galeria
043
Galeria
050
Galeria
031
Galeria
042
Galeria
035
Galeria
projekt 2009 2
Galeria
034
Galeria
DSC03833
Galeria
DSC03839
Galeria
DSC03837
Galeria
DSC03836
Galeria
037
Galeria
Home
logo_unia
O Projekcie PDF Drukuj Email

Wojewdztwo lubelskie jest jednym z pi?ciu wojewdztw w kraju o najni?szym wska?niku dochodw osobistych mieszka?cw i jednym z pi?ciu o wysokim wska?niku bezrobocia. Istotnym problemem jest bezrobocie strukturalne i nieujawnione bezrobocie w?rd rolnikw niskoobszarowych. Teren gminy Trzeszczany, po?o?onej w powiecie hrubieszowskim nie odbiega zasadniczo od najistotniejszych problemw spo?ecznych wojewdztwa. G?wnym problemem na jej obszarze jest bezrobocie, ktrego przyczyny wi??? si? z sytuacj? na regionalnym rynku pracy. Powiat hrubieszowski jak i gmina Trzeszczany nale?? do najmniej rozwini?tych i dynamicznych w kraju. Bezrobocie na terenie gminy Trzeszczany ma charakter bezrobocia strukturalnego - rwnomiernie dotyka kobiety i m??czyzn. Pewna grupa osb jest d?ugotrwale bezrobotna, pozostaj?ca bez pracy. Fakt ten ?wiadczy o ma?ej mobilno?ci zawodowej, niskim wykszta?ceniu i niskich kwalifikacjach zawodowych tej cz??ci mieszka?cw. Niskie wykszta?cenie jest jedn? z g?wnych przeszkd w aktywizacji i rozwoju lokalnego rynku pracy. Aktywizacja osb bezrobotnych jest trudna, poniewa? wraz z wyd?u?aj?cym si? okresem pozostawania bez pracy spada jej mobilno??, aktywno?? i post?puje zagro?enie bied? i marginalizacj? spo?eczn?.

Problem bezrobocia jest jednym z najtrudniejszych w gminie, poniewa? utrwala procesy ubo?enia mieszka?cw gminy i generuje kolejne problemy spo?eczne mi?dzy innymi bezradno??. Powy?sze problemy negatywnie rwnie? wp?ywaj? na pozamaterialne kwestie ?ycia rodzinnego. Przymusowe pozostawanie bez pracy oraz niemo?no?? znalezienia ponownego zatrudnienia powoli i systematycznie pozbawiaj? cz?owieka poczucia w?asnej warto?ci. Towarzysz?cy stres i brak stabilizacji powoduj? cz?sto niemo?no?? podejmowania racjonalnych, a czasami jakichkolwiek decyzji. Pojawia si? apatia i zniech?cenie. Problem bezrobocia ma swoje odzwierciedlenie w systemie pomocy spo?ecznej gminy Trzeszczany. Rodziny i osoby borykaj?ce si? z brakiem mo?liwo?ci zatrudnienia s? jedn? z najliczniejszych grup klientw tutejszego O?rodka Pomocy Spo?ecznej. Jako beneficjenci pomocy spo?ecznej staj? si? mniej aktywni w poszukiwaniu nowych mo?liwo?ci poprawy swojej sytuacji.

W ka?dej kulturze praca jest warto?ci? zajmuj?c? wysok? pozycj? w hierarchii warto?ci spo?ecznych. Konsekwencje d?ugotrwa?ego braku pracy s? cz?sto bardzo dramatyczne i z?o?one. Jako pierwsze s? odczuwalne skutki natury ekonomicznej- utrata ?rd?a utrzymania, id?ce za tym zubo?enie, a w dalszej perspektywie ca?a masa problemw natury spo?ecznej i psychologicznej. D?ugotrwa?y brak pracy powoduje mi?dzy innymi bezradno??, fatalizm, zmniejsza motywacj?, umiej?tno?ci samodzielnego poszukiwania pracy, wp?ywa negatywnie na stan zdrowia, popycha do uzale?nie?, dezintegruje rodzin?, niejednokrotnie prowadzi do jej rozpadu, w skrajnych przypadkach prowadzi do zaburze? psychicznych, depresji. Zaburza umiej?tno?ci pe?nienia rl spo?ecznych. Cz?sto osoby te nie umiej? samodzielnie zmieni? swojego po?o?enia i wyj?cia z trudnej sytuacji ?yciowej. Jedyn? pomoc? s? ?wiadczenia z pomocy spo?ecznej. Ograniczaj?c samodzielno??, u wielu osb formu?uje przekonanie, ?e bez wsparcia finansowego z OPS, w ?yciu codziennym sami sobie nie poradz?. Okazuje si?, ?e brak miejsc pracy jest odpowiedzi? na wszystko. Aktywizacja osb d?ugotrwale bezrobotnych jest form? nieodzown?, gdy? marazm, bezradno??, brak motywacji, pesymizm spowodowane brakiem pracy staj? si? wr?cz cechami naszego spo?ecze?stwa lokalnego.

Celem g?wnym projektu jest zwi?kszenie szans na zatrudnienie i wzrost samodzielno?ci i aktywno?ci osb bezrobotnych b?d?cych beneficjentami Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Trzeszczanach.

Projekt wpisuje si? w za?o?enia Strategii Rozwi?zywania Problemw Spo?ecznych w Gminie Trzeszczany w latach 2006-2015(za??cznik do uchwa?y Nr XVII/116/2008 z dnia 1 lipca 2008 roku)w zakresie obejmuj?cym dzia?ania na rzecz aktywizacji bezrobotnych. Problem bezrobocia wyp?ywa rwnie? ze Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Trzeszczany 2007-2015(za??cznik do uchwa?y Nr XII/73/2007) zaliczaj?c bezrobotnych do grup wymagaj?cych wsparcia.

Cel g?wny projektu b?dzie osi?gany przez realizacj? celw szczeg?owych tj.:

-zapewnienie dost?pu osobom bezrobotnym do uzyskania nowych kwalifikacji niezb?dnych do wykonywania okre?lonej pracy;

- nabycie umiej?tno?ci pe?nienia rl spo?ecznych oraz umiej?tno?ci odnalezienia si? na rynku pracy.

Powy?sze dzia?ania s? zgodne i spjne z za?o?eniami i celami polityki horyzontalnej Unii Europejskiej tj. polityk? rwnych szans i koncepcj? zrwnowa?onego rozwoju, celami zawartymi w Narodowej Strategii Spjno?ci, Wojewdzk? Strategi? Polityki Spo?ecznej Wojewdztwa Lubelskiego na lata 2005-2013, Planem Dzia?ania na rok 2011 Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki w ramach Priorytetu VII na Wojewdztwo Lubelskie, Strategii Rozwoju Wojewdztwa Lubelskiego na lata 2006-2020 oraz Programem Operacyjnym Kapita? Ludzki.

Rekrutacj? odbiorcw projektu przeprowadza koordynator projektu wraz z pracownikami socjalnymi na podstawie analizy przeprowadzonych wywiadw ?rodowiskowych oraz ankiet. Osoby spe?niaj?ce kryteria formalne s? zapraszane na spotkanie informacyjne dotycz?ce udzia?u w projekcie.

W miejscu zamieszkania pracownik socjalny przeprowadzi z zakwalifikowanymi do projektu osobami wywiady ?rodowiskowe i zawrze kontrakty socjalne.

Aktywna integracja.

To zadanie realizowane b?dzie poprzez zawarcie i prowadzenie kontraktw socjalnych z beneficjentami obj?tymi dzia?aniami w projekcie. W ramach zawartych kontraktw socjalnych wykorzystane zostan? instrumenty aktywnej integracji z grupy zawodowej, edukacyjnej i spo?ecznej. Narz?dzia zostan? dobrane w zale?no?ci od potrzeb i mo?liwo?ci indywidualnych uczestnikw projektu. Ka?dy z beneficjentw ostatecznych zostanie obj?ty trzema r?nymi narz?dziami.

W ramach aktywizacji zawodowej zostan? obj?ci us?ugami wspieraj?cymi aktywizacje zawodow? poprzez indywidualne doradztwo zawodowe.

W ramach aktywizacji edukacyjnej beneficjenci odb?d? szkolenie zawodowe umo?liwiaj?ce zdobycie nowych kompetencji i umiej?tno?ci zawodowych natomiast w ramach aktywizacji spo?ecznej zostan? obj?ci treningiem motywacyjnym. Beneficjenci, niepodlegaj?cy ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytu?u zostan? ubezpieczeni zdrowotnie na czas uczestnictwa w projekcie.

Zasi?ki i pomoc w naturze.

Beneficjenci zakwalifikowani do udzia?u w projekcie zostan? obj?ci wsparciem finansowym w postaci zasi?kw celowych zgodnie z ustaw? o pomocy spo?ecznej.

Praca socjalna.

Na rzecz poprawy funkcjonowania beneficjentw i ich rodzin obj?tych dzia?aniami w projekcie ?wiadczona b?dzie praca socjalna w celu rozwini?cia lub wzmocnienia ich aktywno?ci i samodzielno?ci ?yciowej. Ta dzia?alno?? b?dzie realizowana przez pracownikw socjalnych i prowadzona w oparciu o kontrakty socjalne. Zadania zwi?zane z realizacj? pracy socjalnej na rzecz beneficjentw pomocy spo?ecznej na terenie gminy Trzeszczany licz?cej 4474 mieszka?cw wykonuje trzech pracownikw socjalnych co jest zgodne z ustaw? o pomocy spo?ecznej i w zwi?zku z czym spe?niamy wymogi organizacyjne.

Zak?ada si?, ?e w wyniku realizacji projektu zostan? osi?gni?te rezultaty twarde i mi?kkie:

Rezultaty twarde:

  • wszystkie zakwalifikowane do projektu osoby zostan? obj?te kontraktami socjalnymi;

  • wszystkie zakwalifikowane do projektu osoby uko?cz? projekt(w tym wszystkie z obszarw wiejskich;

  • wszystkie zakwalifikowane do projektu osoby zako?cz? udzia? w projekcie;

  • wszystkie zakwalifikowane do projektu osoby zostan? obj?te wsparciem finansowym;

  • wszystkie zakwalifikowane do projektu osoby uko?cz? kurs zawodowy;

  • wszystkie zakwalifikowane do projektu osoby uzyskaj? za?wiadczenia o uko?czeniu kursu;

Te rezultaty b?d? monitorowane poprzez zawarte kontrakty socjalne, listy obecno?ci oraz za?wiadczenia z przeprowadzanych szkole? i treningw oraz decyzje z przyznanych beneficjentom zasi?kw celowych.

 

Rezultaty mi?kkie:

100% kobiet i 100% m??czyzn bior?cych udzia? w projekcie nab?dzie nowe umiej?tno?ci zawodowe;

100% kobiet i 100% m??czyzn bior?cych udzia? w projekcie zwi?kszy kompetencje spo?eczne;

100% kobiet i 100% m??czyzn bior?cych udzia? w projekcie zwi?kszy motywacje do poszukiwania pracy;

100% kobiet i 100% m??czyzn bior?cych udzia? w projekcie zwi?kszy poczucie w?asnej warto?ci;

100% kobiet i 100% m??czyzn bior?cych udzia? w projekcie zwi?kszy samodzielno??;

u 100% kobiet i 100% m??czyzn bior?cych udzia? w projekcie nast?pi wzrost samooceny i pewno?ci siebie;

100% kobiet i 100% m??czyzn bior?cych udzia? w projekcie nab?dzie umiej?tno?ci zwi?zane z powrotem na rynek pracy;

100% kobiet i 100% m??czyzn bior?cych udzia? w projekcie podwy?szy aspiracje osobiste i zawodowe;

Po zako?czeniu projektu zostanie przeprowadzona w?rd uczestnikw projektu ankieta badaj?ca rezultaty mi?kkie w odniesieniu do planowanych dzia?a? projektu.

Wszystkie podj?te dzia?ania u?wiadomi? klientom pomocy spo?ecznej wa?no?? podejmowania licznych dzia?a? w kierunku usamodzielnienia si? na polu zawodowym i spo?ecznym oraz wyj?cie poza system pomocy spo?ecznej. Zakres osb zaanga?owanych w realizacj? tego projektu gwarantuje pe?ne jego wykonanie. Po zako?czeniu rocznej realizacji projektu zostanie przygotowane sprawozdanie potraktowane jako raport ewaluacyjny niezb?dny do podsumowania dzia?a? oraz do wprowadzenia ewentualnych zmian w realizacji projektu w nast?pnym roku bud?etowym.

 
waskastandardszerokamalastandardduza
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj51
mod_vvisit_counterWczoraj69
mod_vvisit_counterTen tydzie?120
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzie?341
mod_vvisit_counterTen miesi?c753
mod_vvisit_counterPoprzedni miesi?c1268
mod_vvisit_counterOg?em181141

We have: 3 guests online
Twj IP: 54.226.23.160
 , 
Dzi?: 19 lutego 2019 r.
Copyright © 2019 GOPS Trzeszczany. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Designed by Templatka.pl